Naomi & Gabe    
Meet Iris Amelia Lipper
Iris & Naomi Iris Amelia
Born November 1, 2012 to Naomi and Gabriel Lipper
    6 months  
6 months
Feb, 2014
2 years
Iris at 3 years
3 years
Iris and Max
Iris and Max
real bike
Iris is 8 years old